e-Czynsze

Szczecin, dnia 2021-12-05

Wniosek o dostęp do aplikacji „e-Czynsze Zarządca”

Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Nr PESEL
Adres e-mail
Nr telefonu

Proszę o uzyskanie dostępu do aplikacji „E-CZYNSZE ZARZĄDCA” dla niżej wymienionych lokali:

1.
2.

Jednocześnie oświadczam, że:

  • posiadam tytuł prawny do lokali objętych niniejszym wnioskiem,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „ZARZĄDCA” Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 14 w celu realizacji usługi „E-CZYNSZE ZARZĄDCA”
  • otrzymane login i hasło do korzystania z systemu zostaną zachowane w tajemnicy i nie będą przekazywane osobom trzecim, a uzyskane dane z systemu nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym,
  • zobowiązuję się do informowania na piśmie spółki „ZARZĄDCA” Sp. z o.o. o wszelkich zmianach dotyczących wyżej podanych informacji (w szczególności o zmianie adresu e-mail i nr telefonu).

Czytelny podpis